Veri Koruma

Bu web sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ veri güvenliği ve veri korumaya büyük önem vermektedir. Kişisel hakların korunması kurumsal kültürümüzle iç içedir ve ürün ve hizmetlerimizin bir parçasıdır. CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ sürekli olarak sizi ve sizin mahremiyetinizi korumak için gerekli emniyet tedbirlerine üst seviyede önem vermektedir.Bu veri koruma beyanı bizim web sitemizi ziyaret ettiğinizde ne tür bilgileri kaydettiğimizi ve onları nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. Bu beyan CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’ne ait olmayan başka bir sayfaya ait linkleri kapsamaz.

Kişisel verilerin toplanması ve kullanımı

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileri, kendi isteğiniz doğrultusunda vermediğiniz sürece toplamıyoruz. CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nİn web sitesini ziyaret ettiğinizde toplanan kişisel bilgiler, yasalar çerçevesinde kullanılmaktadır.

Bu kişisel verilerin kullanımı ve devri

Kişisel bilgilerinizi yalnızca teknik web sitesi yönetimi için ve sizin isteklerinizi gereksinimlerinizi karşılamak üzere ve yalnızca belirtilen sebeple kullanmaktayız. Veriyi sadece açık rızanızla sınırlı kalmak üzere kullanmaktayız. Verileri yalnızca kanun emri ile resmi kurumlara açmaktayız. Çalışanlarımız sıkı gizlilik ilkelerine uymak zorundadırlar.

Emniyet

Tarafımızca saklanan kişisel bilgilerinizin, yetkisiz erişim ve suiistimale karşı korunması için, kapsamlı, en son gelişmelere uygun teknik ve kurumsal tedbirler uygulanmaktadır.

İrtibat

Lütfen kişisel verilerinizin değiştirilmesi, askıya alınması veya silinmesi ile ilgili her türlü soru, öneri ve özel isteklerinizi CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’ne yönlendiriniz. E-posta: info@clonera.net

Son Kullanıcı Sözleşmesi

Bu kullanıcı sözleşmesi, Kullanıcı ve CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ arasında yasal bir anlaşmadır. İşbu anlaşmayı onaylayarak anlaşmaya bağlı tüm koşul ve şartları kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz ve işbu anlaşmanın onaylanması her iki taraf açısından yasal olarak bağlayıcı hale gelir.

MADDE I – LİSANS VERME

İşbu sözleşmenin koşullarına tabi olarak, CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ kullanıcıya, indirmesi, yüklemesi için özel olmayan bir lisans sağlar. Ek olarak burada CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ, kullanıcıya CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ Materyallerini kullanması için münhasır olmayan bir lisans verir. Kullanıcı, CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nİn sağladığı yazılımı, üçüncü bir şahıs adına değil; şahsı adına kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, yazılım üzerinde değişiklik yapamaz, geriye döndürme, parçalara ayırma, tamamı veya bir kısmının kaynak koduna ulaşmaya çalışma kesinlikle yasaklanmıştır.

İyelik: Hakların Saklılığı

İşbu sözleşmenin imzalanması ile taraflar kabul eder ve onaylar ki burada zikredilen tüm fikri sınai hak ve mülkiyetlerin ve buna bağlı mali çıkarların tek ve münhasır sahibi CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’dir.

Yasal Kullanım ve Yürütme

Kullanıcı, yalnızca CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ üzerindeki yürütme ve verilerinden sorumludur. Kullanıcı işbu sözleşme ile CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nin, sözleşmenin ihlali nedeniyle doğan her türlü zarar, maliyet ve masrafını tazmin etmeyi, lisansın sözleşme koşullarına uygun olarak herhangi bir zarara sebebiyet vermeyecek şekilde kullanımı ve sözleşmeden doğan her türlü hak ihlaline karşı CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’ni tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, işbu yazılımı kullanarak tüm yasaklara, kurallara ve düzenlemelere uymakla; üçüncü şahısların haklarını çiğnememekle yükümlüdür. İşbu ürün CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ tarafından, yalnız son kullanıcı için sunulmaktadır ve Kullanıcı hiç bir surette ürünün üçüncü şahıslara satışını, dağıtımını, kiralamasını yapamaz, ürünü üçüncü şahıslar adına kullanamaz.

Veri Toplama ve Gizlilik

Kullanıcı CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nin, bilgisayarından backup sıklığı, backup tamamlama süresi gibi sınırlı miktarda kişisel olmayan tanımlanabilir veri toplamasına muvafakat eder.

İşbu sözleşmenin imzalanması ile Kullanıcı; ürünün CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ web sitesindeki Gizlilik Sözleşmesi çerçevesince veri toplamasını kabul etmiş olur.

CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ, işbu sözleşmenin içeriğini bildirim göndermeden değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE II – TEMSİL, GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK SINIRLARI

Genel Garanti
İşbu taraflar, sözleşmede belirtilen tüm hükümlere uymak ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. İşbu sözleşme, tarafların diğer üçüncü şahıslarla yapacağı anlaşmaları kapsamaz, bağlamaz

Diğer Garantilerden Feragat
CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ, sözleşmenin “Genel Garanti” kısmında beyan edilenler haricindeki garantilerden, sözlü/yazılı, açık veya kapalı şekilde vazgeçme hakkına sahiptir. Kullanıcı CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ ile benzer/paralel bir üçüncü servis kullanması durumunda doğabilecek her tür zarar ve takdir durumundan bizzat kendisi sorumludur.

Yükümlülük Sınırları
HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ, TEDARİKÇİLERİ, PARTNERLERİ VEYA ARACILARI; CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ İLE İLGİLİ DOLAYLI, TESADÜFİ, BAĞLI, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA CEZA GEREKTİREN HASARLARDAN VE İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALMAYAN HUSUSLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

YUKARIDAKİ İFADEYİ KISITLAMADAN, CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ, TEDARİKÇİLERİ, PARTNERLERİ VE ARACILARININ HER NE SURETTE OLURSA OLSUN ÜSTLENECEĞİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZLEŞME KAPSAMINDA FİİLEN ÖDENEN MEBLAĞI GEÇEMEZ. EĞER, HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAMIŞSA, CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’NIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR.

YUKARIDA YER ALAN KISITLAMALARA, YANLIŞ KULLANIM, CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ YAZILIMINI KULLANAMAMA, SERVİSİN SEKTEYE UĞRAMASI, ASKIYA ALINMASI, YAZILIMIN VEYA SERVİSİN SON BULMASI (3. TARAFIN SEBEP OLDUĞU HASARLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE) DAHİLDİR. SÖZ KONUSU SINIRLAMA, ASIL KULLANIM BAŞARISIZLIĞINA KARŞI DA YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR.

BAZI DEVLETLER VE YARGI MAKAMLARI, TESADÜFİ, BAĞLI VE DİREKT HASARLAR İÇİN KISITLAMA VE HARİÇ TUTMAYA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU DURUMDA, YUKARIDAKİ SINIRLAMA VE HARİÇ TUTMALARA BAŞVURULAMAZ.

MADDE III – DİĞER

Son Verme ve Sürdürme
Taraflardan biri, işbu sözleşmenin maddelerinden birine riayetsizlik gösterdiği takdirde karşı taraf, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmede beyan edilen tüm maddeler (mücbir sebepler haricinde) sözleşme tarihinin sonuna kadar geçerlidir. Sözleşmenin feshi veya nihayeti durumunda kullanıcı, verilen şifre ve kodları kullanamaz.

Düzenleyici Yasa
İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesince düzenlenmiştir.

Atamalar
CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nin yazılı izni haricinde, kullanıcıların direkt ya da dolaylı olarak Sözleşmeye taraf olması hükümsüzdür. Marka, Servis ve Fikri Mülkiyet Tüm markalar, servis markaları ve CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nde yer alan diğer varlıklar; hak sahibine aittir. CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nin telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları; yasalar nezdinde korunmaktadır. Kullanıcı, CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nin ve lisans sağlayıcısının haklarına zarar vermemeyi ve müdahalede bulunmamayı kabul etmiştir.

Feragat
Taraflardan birinin sözleşmede yer alan hükümler ve ya haklardan birini veya birkaçını kullanmaması ya da yükümlülüğü gerçekleştirme konusundaki başarısızlık durumu, hiçbir şekilde bu hükümlerden feragat olarak yorumlanamaz.

Sözleşmenin Bütünlüğü
İşbu sözleşme konusu ile ilgili olarak; burada yazılı şartlar ve hükümler işbu konuyla ilgili olarak taraflar arasında anlaşmanın bütününü oluşturmaktadır ve Taraflar arasında varsa aynı konuya ilişkin daha önce yapılmış tüm anlaşmaların ve mutabakatların yerine geçer.

Taraflı Hükümsüzlük
İşbu sözleşmede ibraz edilmiş hükümlerden birinin hükümsüz veya yürümez olması; diğer maddelerin yürürlüğünü, yasallığını ve hükmünü etkilemez.

İhracat Kısıtlamaları
Kullanıcı, sözleşmeyi imzalayarak CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nin Türkiye Cumhuriyeti “ilgili” yasaları çerçevesince oluşmuş yasa ve kısıtlamalara mensup olduğunu kabul eder. Kullanıcı; CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nıin direkt ve dolaylı olarak kanunun müsaade etmediği hiçbir ülkeye ve hiçbir amaca transfer, yeniden ihracını gerçekleştirmeyeceğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ’nin yabancı ülkelerde kullanımı ve şifrelenmesi hususunda yasa ve düzenlemelere uymakla sorumludur. CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ, bu tip durumlarda ortaya çıkacak sorumluluğu reddeder.

Üçüncü Taraf Kabulü
CLONERA BİLİŞİM HİZMETLERİ, üçüncü taraf yazılımları ve telif hakkı bulunan materyalleri geliştirebilir. Bu kapsamda gereken onaylar, lisans sözleşmeleri ve ek feragatler; ilgili sözleşmeyle denetlenmektedir.