Clonera Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi

Bu kullanıcı sözleşmesi, Kullanıcı ve Clonera arasında yasal bir anlaşmadır. İşbu anlaşmayı onaylayarak anlaşmaya bağlı tüm koşul ve şartları kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz ve işbu anlaşmanın onaylanması her iki taraf açısından yasal olarak bağlayıcı hale gelir.

MADDE I – LİSANS VERME

İşbu sözleşmenin koşullarına tabi olarak, Clonera kullanıcıya, indirmesi, yüklemesi için özel olmayan bir lisans sağlar. Ek olarak burada Clonera, kullanıcıya Clonera Materyallerini kullanması için münhasır olmayan bir lisans verir. Kullanıcı, Clonera’nın sağladığı yazılımı, üçüncü bir şahıs adına değil; şahsı adına kullanmakla yükümlüdür. Kullanıcı, yazılım üzerinde değişiklik yapamaz, geriye döndürme, parçalara ayırma, tamamı veya bir kısmının kaynak koduna ulaşmaya çalışma kesinlikle yasaklanmıştır.

İyelik: Hakların Saklılığı

İşbu sözleşmenin imzalanması ile taraflar kabul eder ve onaylar ki burada zikredilen tüm fikri sınai hak ve mülkiyetlerin ve buna bağlı mali çıkarların tek ve münhasır sahibi Clonera’dır.

Yasal Kullanım ve Yürütme

Kullanıcı, yalnızca Clonera üzerindeki yürütme ve verilerinden sorumludur. Kullanıcı işbu sözleşme ile Clonera’nın, sözleşmenin ihlali nedeniyle doğan her türlü zarar, maliyet ve masrafını tazmin etmeyi, lisansın sözleşme koşullarına uygun olarak herhangi bir zarara sebebiyet vermeyecek şekilde kullanımı ve sözleşmeden doğan her türlü hak ihlaline karşı Clonera’yı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
Kullanıcı, işbu yazılımı kullanarak tüm yasaklara, kurallara ve düzenlemelere uymakla; üçüncü şahısların haklarını çiğnememekle yükümlüdür. İşbu ürün Clonera tarafından, yalnız son kullanıcı için sunulmaktadır ve Kullanıcı hiç bir surette ürünün üçüncü şahıslara satışını, dağıtımını, kiralamasını yapamaz, ürünü üçüncü şahıslar adına kullanamaz.

Veri Toplama ve Gizlilik

Kullanıcı Clonera’nın, bilgisayarından backup sıklığı, backup tamamlama süresi gibi sınırlı miktarda kişisel olmayan tanımlanabilir veri toplamasına muvafakat eder.
İşbu sözleşmenin imzalanması ile Kullanıcı; ürünün Clonera web sitesindeki Gizlilik Sözleşmesi çerçevesince veri toplamasını kabul etmiş olur.
Clonera, işbu sözleşmenin içeriğini bildirim göndermeden değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE II – TEMSİL, GARANTİ VE YÜKÜMLÜLÜK SINIRLARI

Genel Garanti

İşbu taraflar, sözleşmede belirtilen tüm hükümlere uymak ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir. İşbu sözleşme, tarafların diğer üçüncü şahıslarla yapacağı anlaşmaları kapsamaz, bağlamaz.

Diğer Garantilerden Feragat

Clonera, sözleşmenin “Genel Garanti” kısmında beyan edilenler haricindeki garantilerden, sözlü/yazılı, açık veya kapalı şekilde vazgeçme hakkına sahiptir. Kullanıcı, Clonera ile benzer/paralel bir üçüncü servis kullanması durumunda doğabilecek her tür zarar ve takdir durumundan bizzat kendisi sorumludur.

Yükümlülük Sınırları

HİÇBİR KOŞUL ALTINDA, CLONERA, TEDARİKÇİLERİ, PARTNERLERİ VEYA ARACILARI; CLONERA İLE İLGİLİ DOLAYLI, TESADÜFİ, BAĞLI, ÖZEL, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA CEZA GEREKTİREN HASARLARDAN VE İŞBU SÖZLEŞMEDE YER ALMAYAN HUSUSLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.
YUKARIDAKİ İFADEYİ KISITLAMADAN, CLONERA, TEDARİKÇİLERİ, PARTNERLERİ VE ARACILARININ HER NE SURETTE OLURSA OLSUN ÜSTLENECEĞİ TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZLEŞME KAPSAMINDA FİİLEN ÖDENEN MEBLAĞI GEÇEMEZ. EĞER, HERHANGİ BİR ÖDEME YAPILMAMIŞSA, CLONERA’NIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR.
YUKARIDA YER ALAN KISITLAMALARA, YANLIŞ KULLANIM, CLONERA YAZILIMINI KULLANAMAMA, SERVİSİN SEKTEYE UĞRAMASI, ASKIYA ALINMASI, YAZILIMIN VEYA SERVİSİN SON BULMASI (3. TARAFIN SEBEP OLDUĞU HASARLAR DA DÂHİL OLMAK ÜZERE) DAHİLDİR. SÖZ KONUSU SINIRLAMA, ASIL KULLANIM BAŞARISIZLIĞINA KARŞI DA YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİDİR.
BAZI DEVLETLER VE YARGI MAKAMLARI, TESADÜFİ, BAĞLI VE DİREKT HASARLAR İÇİN KISITLAMA VE HARİÇ TUTMAYA İZİN VERMEMEKTEDİR. BU DURUMDA, YUKARIDAKİ SINIRLAMA VE HARİÇ TUTMALARA BAŞVURULAMAZ.

MADDE III – DİĞER

Son Verme ve Sürdürme

Taraflardan biri, işbu sözleşmenin maddelerinden birine riayetsizlik gösterdiği takdirde karşı taraf, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmede beyan edilen tüm maddeler (mücbir sebepler haricinde) sözleşme tarihinin sonuna kadar geçerlidir.
Sözleşmenin feshi veya nihayeti durumunda kullanıcı, verilen şifre ve kodları kullanamaz.

Düzenleyici Yasa

İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesince düzenlenmiştir.

Atamalar

Clonera’nın yazılı izni haricinde, kullanıcıların direkt ya da dolaylı olarak Sözleşmeye taraf olması hükümsüzdür.

Marka, Servis ve Fikri Mülkiyet

Tüm markalar, servis markaları ve Clonera’da yer alan diğer varlıklar; hak sahibine aittir.
Clonera’nin telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları; yasalar nezdinde korunmaktadır.
Kullanıcı, Clonera’nın ve lisans sağlayıcısının haklarına zarar vermemeyi ve müdahalede bulunmamayı kabul etmiştir.

Feragat

Taraflardan birinin sözleşmede yer alan hükümler ve ya haklardan birini veya birkaçını kullanmaması ya da yükümlülüğü gerçekleştirme konusundaki başarısızlık durumu, hiçbir şekilde bu hükümlerden feragat olarak yorumlanamaz.

Sözleşmenin Bütünlüğü

İşbu sözleşme konusu ile ilgili olarak; burada yazılı şartlar ve hükümler işbu konuyla ilgili olarak taraflar arasında anlaşmanın bütününü oluşturmaktadır ve Taraflar arasında varsa aynı konuya ilişkin daha önce yapılmış tüm anlaşmaların ve mutabakatların yerine geçer.

Taraflı Hükümsüzlük

İşbu sözleşmede ibraz edilmiş hükümlerden birinin hükümsüz veya yürümez olması; diğer maddelerin yürürlüğünü, yasallığını ve hükmünü etkilemez.

İhracat Kısıtlamaları

Kullanıcı, sözleşmeyi imzalayarak Clonera’nın Türkiye Cumhuriyeti “ilgili” yasaları çerçevesince oluşmuş yasa ve kısıtlamalara mensup olduğunu kabul eder. Kullanıcı; Clonera’nın direkt ve dolaylı olarak kanunun müsaade etmediği hiçbir ülkeye ve hiçbir amaca transfer, yeniden ihracını gerçekleştirmeyeceğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı Clonera’nın yabancı ülkelerde kullanımı ve şifrelenmesi hususunda yasa ve düzenlemelere uymakla sorumludur. Clonera, bu tip durumlarda ortaya çıkacak sorumluluğu reddeder.

Üçüncü Taraf Kabulü

Clonera, üçüncü taraf yazılımları ve telif hakkı bulunan materyalleri geliştirebilir. Bu kapsamda gereken onaylar, lisans sözleşmeleri ve ek feragatler; ilgili sözleşmeyle denetlenmektedir.
 

Paketler

BT hizmetlerinizi güvence altına alarak
her koşulda çalışmasını sağlayan çözümlerimiz

Managed Dısaster RecoveryProgram Maksimum hizmet almak için detaylı bilgi.

Teklif Talep Formu

Formunuz başarıyla gönderilmiştir.
Teşekkür ederiz.